Stadgar

stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Dyslexiföreningen Runstenen, som starta 2008-01-16 intresseorganisation inom dyslexi och läs och skriv och neurologiska sjukdomar.

§2 Föreningens ändamål
Föreningens uppgift, inom sitt område, är att: 

arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med dyslexi och läs och skriv neurologiska sjukdomar.

aktivt stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionshinder samt bevaka och tillvarata deras intressen.

tillvarata de vuxna funktionshindrades intressen samt skapa nätverk och stödgrupper i syfte att stötta denna grupp vuxna funktionshindrade och närstående.

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap
Medlem i föreningen är enskild person som erlagt avgift till och registrerats av föreningen. Organisationer kan genom avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar.

Medlemmar i föreningen kan vara:

Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder såsom problem inom områden som motorik, automatisering, uppmärksamhet/koncentration, perception, aktivitetskontroll, minne, språk och inlärning (dyslexi/dyskalkyli) m.m.

Vuxna med egna funktionshinder enligt ovan.
Närstående till de funktionshindrade
Yrkesverksamma inom området

Medlemmar med ovanstående funktionshinder och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen, vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar.

§4 Beslutande organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som har att verka som föreningens verkställande organ.

Föreningen kan inom sig utse råd och sektioner, med av föreningen utarbetade regler som ej strider mot föreningens stadgar.

Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast den 15 mars. Årsmötet skall kungöras minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga föreningens medlemmar tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem
som så önskar. Röstberättigad vid årsmötet är enskild medlem. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningens årsmöte väljer representanter till riksförbundets olika organ.

Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan m.m. bokförs och diarieförs.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. fastställande av röstlängd
2. fråga om årsmötets behöriga sammankallande
3. godkännande av dagordningen
4. val av ordförande och sekreterare för mötet
5. val av protokolljusterare och rösträknare
6. styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. revisorernas berättelse
8. fråga om fastställande av balansräkning
9. styrelsens ansvarsfrihet
10. behandling av motioner och förslag från styrelsen
11. fastställande av verksamhetsplan och budget
12. val av styrelse; ordförande och övriga styrelseledamöter
13. val av suppleanter till styrelsen
14. val av två revisorer och en revisorssuppleant
15. val av minst två ledamöter till valberedning
16. övriga val

§6 Föreningens styrelse och förvaltning
Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på medlemsgruppernas fördelning, samt bestå av ordförande och minst 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Man ska välja en till högst två från var lokal eller länsavdelning  som kan sitta som representant i huvudföreningen men ej som Ordförande ,Sekreterare eller kassör utan att varit medlem under minst 5 år eller 100% av Rösterna

Mandattiden för ordförande är tre år och för de ordinarie ledamöterna två år. De tillsätts växelvis. Suppleanternas mandattid är ett år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare samt representanter i olika organ.

Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut samt fatta beslut i brådskande ärenden.

 

§7 Medlemsavgift
Föreningen beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas.

§8 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast göras av föreningens årsmöte. Förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst (2/3) majoritet.

§9 Extra årsmöte
Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar

§10 Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. 

§11. Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar föreningens ändamål.